دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام آواز راست پنجگاه

۲۴ بهمن ۱۳۹۷
1085 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام آواز راست پنجگاه

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام آواز راست پنجگاه شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، اول مهر ۱۳۱۹ در مشهد زاده شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت تعلیم پدر که خود قاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای خویش شد و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآن او ا...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام چهار مضراب ابوعطا

۲۴ بهمن ۱۳۹۷
1021 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام چهار مضراب ابوعطا

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام چهار مضراب ابوعطا شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، اول مهر ۱۳۱۹ در مشهد زاده شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت تعلیم پدر که خود قاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای خویش شد و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآن او ا...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام فرود به راست پنجگاه

۲۴ بهمن ۱۳۹۷
949 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام فرود به راست پنجگاه

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام فرود به راست پنجگاه شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، اول مهر ۱۳۱۹ در مشهد زاده شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت تعلیم پدر که خود قاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای خویش شد و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآن او ا...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام آواز راست پنجه

۲۴ بهمن ۱۳۹۷
921 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام آواز راست پنجه

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام آواز راست پنجه شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، اول مهر ۱۳۱۹ در مشهد زاده شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت تعلیم پدر که خود قاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای خویش شد و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآن او ا...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام هم آوازی در شوشتری

۲۴ بهمن ۱۳۹۷
970 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام هم آوازی در شوشتری

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام هم آوازی در شوشتری شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، اول مهر ۱۳۱۹ در مشهد زاده شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت تعلیم پدر که خود قاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای خویش شد و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآن او ا...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام ساز و آواز ابوعطا

۲۳ بهمن ۱۳۹۷
1048 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام ساز و آواز ابوعطا

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام ساز و آواز ابوعطا شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، اول مهر ۱۳۱۹ در مشهد زاده شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت تعلیم پدر که خود قاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای خویش شد و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآن او ا...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام ضربی نغمه

۲۳ بهمن ۱۳۹۷
962 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام ضربی نغمه

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام ضربی نغمه شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، اول مهر ۱۳۱۹ در مشهد زاده شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت تعلیم پدر که خود قاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای خویش شد و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآن او ا...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام راست پنجگاه نگار

۲۳ بهمن ۱۳۹۷
1016 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام راست پنجگاه نگار

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام راست پنجگاه نگار شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، اول مهر ۱۳۱۹ در مشهد زاده شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت تعلیم پدر که خود قاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای خویش شد و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآن او ا...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام سمن بویان

۲۳ بهمن ۱۳۹۷
958 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام سمن بویان

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام سمن بویان شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، اول مهر ۱۳۱۹ در مشهد زاده شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت تعلیم پدر که خود قاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای خویش شد و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآن او ا...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام فریاد

۲۳ بهمن ۱۳۹۷
948 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام فریاد

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام فریاد شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی، با توجه به استعداد و صدای خوبش، تحت تعلیم پدر، که خود قاری قرآن بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد. و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآ...


ادامه مطلب
موضوع :