نتایج آرشیو " دانلود اهنگ مازندرانی "

دانلود اهنگ تی دل و می غم از رضا کرد

دانلود اهنگ تی دل و می غم از رضا کرد + تی دل و می غم صوایی دل ناشته هیچ گناهی امشو می دل مهربونه  ستاره سر آسمونه 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ تی دل و می غم از رضا کرد

اهنگ تی دل و می غم از رضا کرد

متن اهنگ تی دل و می غم از رضا کرد

تی دل و می غم صوایی دل ناشته هیچ گناهی امشو می دل مهربونه  ستاره سر آسمونه
می دلبر رو ایوونه وی دتا چشم گریونه
یک ستاره وی نشونه، چشمک بزنه یار
انی ضلع زنه هوا ره، التماس کنه خدا ره، چشمک بزن می ستاره
دلبر بخونه دوباره
دلبر جوونه، امسال چند ساله نخونه، تیر بخوارده قلبی میونه، هیچ کس وی جا ره ندونه

منی گنجشک و ونی کبوتر بیتمه پر هادامه پر
بور تو می یاری ایوون سر، بور بیار می یاری خبر
کوتر در اینه از اون سر، خسته هسته در زنه پرپر
کوتر خش بیموئی می ور، بو از یار چی دارنی خبر
انی پر بزومه من پر، انی خو بوردمه داری سر
شو و روز بیمه در به در، تا بورم یاری ایوون سر
یار غمگین ویه زوئه ناله، دست و دامون بیته خدا ره
تا سر هادم صدا ره، گوش هاکنه می صدا ره

دانلود اهنگ دل تنگ عاشقی از رضا کرد

دانلود اهنگ دل تنگ عاشقی از رضا کرد + لـله للوایی چمر، می دل تنگ عاشقی  بخونم از ته شی دل، می دل تنگ عاشقی 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ دل تنگ عاشقی از رضا کرد

اهنگ دل تنگ عاشقی از رضا کرد

متن اهنگ دل تنگ عاشقی از رضا کرد

لـله للوایی چمر، می دل تنگ عاشقی  بخونم از ته شی دل، می دل تنگ عاشقی
بمیرم بهاری بلبل، می دل تنگ عاشقی
ناله بزنم از شی دل، می دل تنگ عاشقی
کاش که بووم کوهی کوتر، می دل تنگ عاشقی
بورم بیارم تی خبر، می دل تنگ عاشقی
هاکردی مره بی بال و پر، می دل تنگ عاشقی
اسا هنیش بزن شی سر، می دل تنگ عاشقی

لـله وایی چمر، می دل تنگ عاشقی
بخونم از ته شی دل، می دل تنگ عاشقی
دلبر تیسه زمه ناله، می دل تنگ عاشقی
می کهو دل بیقراره، می دل تنگ عاشقی
عاشق بیمه نارمه چاره، می دل تنگ عاشقی
دشمن تو هستی چیکاره، می دل تنگ عاشقی
تلفن زمه شی جان یار، می دل تنگ عاشقی
برمه کمه من زار و زار، می دل تنگ عاشقی
خوایمه بورم از شی دیار، می دل تنگ عاشقی
اگه بوری کمی فرار، می دل تنگ عاشقی
لـله وایی چمر، می دل تنگ عاشقی
بخونم از ته شی دل، می دل تنگ عاشقی
مثل وارش شمه اسری، می دل تنگ عاشقی
تیسه بزنم من گلی، می دل تنگ عاشقی
دلی درد ره کمه خالی، می دل تنگ عاشقی