نتایج آرشیو " حسن نعیمی "

دانلود آهنگ محلی لری چشملت انگور سه حسن نعیمی

دانلود آهنگ  محلی چشملت انگور سه  + متن آهنگ

آهنگ لری چشملت انگور سه از حسن نعیمی با لینک مستقیم از سایت audio.tarikhema 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز لری حسن نعیمی به نام چشملت انگور سه از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی لری چشملت انگور سه حسن نعیمی

دانلود آهنگ لری حسن نعیمی بنام چشملت انگور سه

●♫♫♫●

آخی چشملت، گل انگور سه، دوور مِن باغ لیمو داینی
آخی عرضه تو گل معرفتت دوور نصیب کی بو داینی

●♫♫♫●
آخی داینی داینی وی داینی  دوور هیچی مِن ای دنیا نی
آخی سگاره وای تش بزنین، ولا بیین وه دهسُم داینی

●♫♫♫●
آخی آرزوشه وای بردُم وه گور، سیر تیش ننشهسُم داینی
آخی داینی داینی شو تاریک ولا کشتُم پهلل قِی (قد) باریک

●♫♫♫●
آخی داینی داینی شو تاریک خدا کشتُم زلفل قی باریک
آخی اوی سردی دای وم بیین ولا وه دلُم شفا بو داینی

●♫♫♫●
آخی یا وه چشمه دویی خمو، دای یا وه او دنا بو داینی
آخی داینی داینی وی داینی  دوور هیچی مِن ای دنیا نی
آخی داینی داینی وی داینی  گلُم هیجا بهض دنا نی

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های حسن نعیمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی لری نامسلمون حسن نعیمی

دانلود آهنگ لری حسن نعیمی بنام نامسلمون + متن آهنگ

آهنگ لری نامسلمون از حسن نعیمی با لینک مستقیم از سایت audio.tarikhema 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز لری حسن نعیمی به نام نامسلمون از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی لری نامسلمون حسن نعیمی

دانلود آهنگ لری حسن نعیمی بنام نامسلمون

●♫♫♫●

امان بگو تش نها گوشه دلُم، یه سوزه شلالی
دای تِی خدا نیبخشمش، بلال بمیرُم روز حق ..؟…؟

●♫♫♫●
وش بگین مردُم وه دیریش
یار بگو خوت دونی مه مهمونُم وی مال غریبُم

●♫♫♫●
گل سی یه بوس سر دسکی، بلال شلال نهل تا نمیرُم
قد باریک وش بگین سیچه ره وه دهسُم

●♫♫♫●
امان بچیل چه خشه مِن باغ گل تی گل بشینی
دی بلالی سیش بگی، وای بمیرُم گل سیش بچینی

●♫♫♫●
گلکو عشوه ایکنه و نیله تا بمیرُم
یار بگو چهل چراغ هونمه، گل بختیاری

●♫♫♫●
دای تووسون وه کوه ریگ، بلال بمیرُم عید وه آسماری
وش بگین سیچخ ره وه دهسوم

●♫♫♫●
امان، بچیل خوم بشینُم دلُم نینشینه
دای وردار و وردار ایکنه، بلال بمیرُم یاره بوینه

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های حسن نعیمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی لری عمر جوونی حسن نعیمی

دانلود آهنگ لری حسن نعیمی بنام عمر جوونی+ متن آهنگ

آهنگ لری عمر جوونی از حسن نعیمی با لینک مستقیم از سایت audio.tarikhema 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز لری حسن نعیمی به نام عمر جوونی از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی لری عمر جوونی حسن نعیمی

دانلود آهنگ لری حسن نعیمی بنام عمر جوونی

●♫♫♫●

عمر جوونی مو بِی گل وه سر وابی

ای دل دیوونه م ایسه خور وابی
ای گل باوینه وه بخت خوم خاره

●♫♫♫●

ای دل تنگ مو همیشه بیماره
شراب ده ساله خرابتُم امشو

بیو وه بالینُم که نیبروم شو خو

●♫♫♫●

عمر جوونی مو بِی گل وه سر وابی

ای دل دیوونه م ایسه خور وابی
چارقد زر دوزی بَهسه وه سر یارُم

●♫♫♫●

مهلویی وه ناشه که کرده بیمارُم
عمر جوونی مو بِی گل وه سر وابی

ای دل دیوونه م ایسه خور وابی

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های حسن نعیمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی لری ولنتاین حسن نعیمی

دانلود آهنگ لری حسن نعیمی بنام ولنتاین + متن آهنگ

آهنگ لری ولنتاین  از حسن نعیمی با لینک مستقیم از سایت audio.tarikhema 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز لری حسن نعیمی به نام ولنتاین از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود  آهنگ محلی لری ولنتاین حسن نعیمی

دانلود آهنگ لری حسن نعیمی بنام ولنتاین

●♫♫♫●

بخت مو همه ش وه خویه، یه امشو هم وه ریشو

چیها منه دل مونده که نیبویه بگیشو
دندون هپرون کرده کمر لونه گرهته

دلم وی دم شو بونه افتونه گرهته

●♫♫♫●
ایروُم و خش ویبوم وه یچی الکل تهلی

هی راس ایبوم و ایوفتُم سر پهلی
دلم ایخو وریسُم سر پا دمش وه خرابی

برنو کل روغن زیده په نی چه وت وابی

●♫♫♫●
سر شال و قطاری که همه ش تیر مَرویه

برنو مزروک وابیه سر خاگل وه خویه
ای خش تر وه چی بعد یه چرتی زر سایه

گردی گلپت قوری مِن چاله نهایه

●♫♫♫●
ای زلف تو دایه و ای زلف تو بایه (لر تی وی)

دلم ایخا بیام هیت (پیشت) اما نه صلایه
هر که منه ایبینه ایگو امیدت وه خدایه

نونن که گره کور دل مو تی دو خدایه

●♫♫♫●

آخی مابین چار سر عروس کردُم قبولت

په ای شینه سیچه کردی ذلیل وه دلُم، آخی دوور کی زیه گولت
سرعلی عشوه نکن نهل تا نمیرُم

●♫♫♫●
آخی هر دو لت گوک ایشکنی ایگی خدا نی

مه (مر) وت نگُتوم نکو شی، ذلیل وه دلُم
دم لو ملوس، گل پا کریک، میو وه در، برنو بلند، مرگ هم رسیده

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های حسن نعیمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی لری ایل گل حسن نعیمی

دانلود آهنگ لری حسن نعیمی بنام ایل گل + متن آهنگ

آهنگ لری ایل گل  از حسن نعیمی با لینک مستقیم از سایت audio.tarikhema 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز لری حسن نعیمی به نام ایل گل از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود  آهنگ محلی لری ایل گل حسن نعیمی

دانلود آهنگ لری حسن نعیمی بنام ایل گل

●♫♫♫●

بگو یارُم ایل گل دهس زی وه بار، ای واویلا وه بهر دلُم، ای دلُم تهلخاره
چالشون گرمه هنی، ای جون جونُم، دل مو هم وای تاب نیاره

آخی نرمه بارونی گرو پازن میل او که
دای خرسلُم سی چشم کال، بلال، …؟…؟ پاریو که، قِی باریک وش بگیت آخ تا قیومت

●♫♫♫●
آخی چه خشه وه ره چنار بیی وه دهدشت
…؟…؟…..؟…..؟ بلال بمیرُم، بِی گل بری وه گل گشت

●♫♫♫●
قد باریک، و شو تاریک، خاله دا نشونُم
امان، خالل دون ماشکی مابین دو بُرگت

●♫♫♫●
گل تو وابو بره سیسار، آخی کره شکال مو هم وه گرگت
سرعلی عشوه مکن نهل تا نمیرُم

●♫♫♫●
آخی، …؟…؟ چمن چمن ریشه شو وه او بی
یه کفتار کهره بری، بلا بچیل تِی گل وه خو بی

●♫♫♫●
گلکونه وش بگین آخ تا قیومت
امان چکل من پیشتکیت، بره عراقی، فرمون برنو

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های حسن نعیمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی لری عامو زا حسن نعیمی

دانلود آهنگ لری حسن نعیمی بنام عامو زا + متن آهنگ

آهنگ لری عامو زا از حسن نعیمی با لینک مستقیم از سایت audio.tarikhema 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز لری حسن نعیمی به نام عامو زا از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی لری عامو زا حسن نعیمی

دانلود آهنگ لری حسن نعیمی بنام عامو زا

●♫♫♫●

عامو زا دای دای وو دیرادیر دای، دای رهته ایپایوم
ار وابوم یار، یار مو نیمه جون یار، یار تیت تو ایایوم

●♫♫♫●
بیو وه دیارُم، گل با وقارُم / وه داغ دیریت گلُم، زونی بریدُم / وه داغ دیریت دوور زونی ندارُم
گلکو دای دای بچه ساوا دای دای نه موقع شیشه

●♫♫♫●
کافره دای دلمه ایبره دای، دای دونُم یه چیشه
سالار مالُم، گلُم، گل با وقارُم / بیو وه دیارُم شلال زونی ندارُم

●♫♫♫●
سگاره دای، دای تش بزنین دای، دای بدین وه دهسوم
آرزوشه دای دای بردُم وه گور (لر تی وی) دای دای تیش ننشهسوم

●♫♫♫●
بیو وه دیارُم، گل با وقارُم / وه داغ دیریت دوور زونی ندارُم / وه داغ دیریت شلال ایخام بمیرُم
ره دراز دای دای ملکی میخی (کفش) دای دای له کرده پامه / قربون یار یار شویی برم یار یار تو بِهسی جامه

●♫♫♫●
بیو وه دیارُم، گل با وقارُم / وه داغ دیریت گلُم، زونی بریدُم
کپری یار یار سیت بزنُم یار یار زر بیدل شولیز

●♫♫♫●
تا نیام یار یار نبینمت یار یار مو نیگرُم لیز
سالار مالُم، گل با وقارُم / وه داغ دیریت ایخام بمیرُم

●♫♫♫●
سالار مالُم گلُم، گل با وقارُم / وه داغ دیریت شلال زونی بریدُم

امان بگو چی ورندیل قسری، درا وه ناته

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های حسن نعیمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی لری یار یار لر فقیری حسن نعیمی

دانلود آهنگ لری حسن نعیمی بنام یار یار لر فقیری  + متن آهنگ

آهنگ لری یار یار لر فقیری از حسن نعیمی با لینک مستقیم از سایت audio.tarikhema 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز لری حسن نعیمی به نام یار یار لر فقیری  از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

 دانلود یار یار لر فقیری حسن نعیمی

دانلود آهنگ لری حسن نعیمی بنام یار یار لر فقیری

●♫♫♫●

امان فقیری، تهله خاری، بچییل بمیرُم دو ظلم سنگین
ای خدا سیلی وه زیر بکن آخی بمیرُم، سی دل همیشه غمگین

●♫♫♫●
امان بدینُم برنونه تا خالی کنُم درونه (قطار دو ردیف فشنگ)
امان خشکنم جی خلوتی سیر تیت اینشهسُم

●♫♫♫●
امان پهللت چی دمب مار شلال پیچ خه وه دهسُم
نه زال و نه کال و نه میشی
بیو پُرست کنُم وه قوم و خیشی
امان توشه …؟….؟…؟..؟….؟

●♫♫♫●
امان یه پیتی وو کوهیل کنیم، شلال ورگردیم وه مالل
نه زال و نه کال گل نه بوره

●♫♫♫●
عاشقی میل دله دای (لر تی وی) نه ضرب و زوره
امان رنگ رنگ زرگوللت شلال من باغ میرزا

●♫♫♫●
امان خیر نبینه کافری ای رهنه نشون دا
امان بدینُم کلاشه تا نابود کنُم ککاشه
تا دوره ای دوریه کاریت ندارُم

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های حسن نعیمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.