گوناگون

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام عاشقان

۲۹ دی ۱۳۹۷
455 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام عاشقان

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام عاشقان شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی، با توجه به استعداد و صدای خوبش، تحت تعلیم پدر، که خود قاری قرآن بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد. و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآ...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام گلچهره ۱

۲۹ دی ۱۳۹۷
425 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام گلچهره ۱

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام گلچهره ۱ شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی، با توجه به استعداد و صدای خوبش، تحت تعلیم پدر، که خود قاری قرآن بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد. و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآ...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام پیمانه ی عشق

۲۹ دی ۱۳۹۷
401 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام پیمانه ی عشق

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام پیمانه ی عشق شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی، با توجه به استعداد و صدای خوبش، تحت تعلیم پدر، که خود قاری قرآن بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد. و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآ...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام دلشدگان

۲۹ دی ۱۳۹۷
377 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام دلشدگان

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام دلشدگان شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی، با توجه به استعداد و صدای خوبش، تحت تعلیم پدر، که خود قاری قرآن بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد. و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآ...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام پاسبان حرم دل

۲۹ دی ۱۳۹۷
849 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام پاسبان حرم دل

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام پاسبان حرم دل شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی، با توجه به استعداد و صدای خوبش، تحت تعلیم پدر، که خود قاری قرآن بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد. محمدرضا شجریان، رئیس کنونی شورای عالی خانه موس...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام امید عشق شوشتری

۲۹ دی ۱۳۹۷
363 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام امید عشق شوشتری

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام امید عشق شوشتری شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی، با توجه به استعداد و صدای خوبش، تحت تعلیم پدر، که خود قاری قرآن بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد. و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآ...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام غلام چشم

۲۹ دی ۱۳۹۷
335 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام غلام چشم

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام غلام چشم شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی، با توجه به استعداد و صدای خوبش، تحت تعلیم پدر، که خود قاری قرآن بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد. محمدرضا شجریان، رئیس کنونی شورای عالی خانه موس...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام گلچهره ۳

۲۹ دی ۱۳۹۷
316 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام گلچهره ۳

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام گلچهره ۳ شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی، با توجه به استعداد و صدای خوبش، تحت تعلیم پدر، که خود قاری قرآن بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد. و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآ...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام دیلمان

۲۸ دی ۱۳۹۷
470 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام دیلمان

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام دیلمان شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی، با توجه به استعداد و صدای خوبش، تحت تعلیم پدر، که خود قاری قرآن بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد. محمدرضا شجریان، رئیس کنونی شورای عالی خانه موس...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام سرو خجل

۲۸ دی ۱۳۹۷
382 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام سرو خجل

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان بنام سرو خجل شجریان   دانلود آهنگ


محمدرضا شجریان، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی، با توجه به استعداد و صدای خوبش، تحت تعلیم پدر، که خود قاری قرآن بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد. محمدرضا شجریان، رئیس کنونی شورای عالی خانه موس...


ادامه مطلب
موضوع :